Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

         ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมบทบาทผู้นำสร้างชุมชนเข้มแข็งและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมด้วย รองนายก เลขาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบต.ตันหยงมัส ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตันหยงมัส และได้เดินทางทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๓-๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ( ณ วิสาหกิจชุมชนไฮโดรดิน ๓ พี จังหวัดชลบุรี, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี , ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ, อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี และ กลุ่มกะลามะพร้าว จังหวัดพัทลุง) การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพบทบาทผู้นำ และสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน การสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css