Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

     วันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยนายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ได้เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ นายสุรพงศ์ จันทรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ รองปลัด ผู้อำนวยการกองฯ เจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดการศพของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ ได้มีการปิดโครงการในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนายอรุณ เด่นดารา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  และได้พบปะพูดคุย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้และปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css