Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

       วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้วิธีป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนดาราวิทยา โดยนายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสุรพงศ์ จันทรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัสกล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองนายก ฯ สมาชิก หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เข้าร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และปฏิบัติวิชาทักษะพื้นฐานการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และนำไปปฏิบัติเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css