Get Adobe Flash player

ประวัติองค์กร

      ตำบลตันหยงมัส เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอระแงะ  คำว่า “ตันหยงมัส” เป็นภาษามลายูท้องถิ่นมาจากคำว่า “ตันหยง”  แปลว่า  ต้นพิกุล   คำว่า “มัส”  แปลว่า ทอง   ดังนั้นคำว่า “ตันหยงมัส” ก็แปลว่า  “ต้นพิกุลทอง” องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก

ลักษณะที่ตั้ง
              

        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่อำเภอระแงะ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  เป็น 1 ใน 7 ของตำบลในเขตอำเภอระแงะและอยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ  20  กิโลเมตร

อาณาเขต

alt  อาณาเขตทางทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตตำบลมะนังตายอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส และตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

alt  อาณาเขตทางทิศใต้   ติดต่อกับเขตตำบลบองอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

alt  อาณาเขตทางทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

alt  อาณาเขตทางทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตตำบลเฉลิม  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

เนื้อที่
               องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส  มีพื้นที่ทั้งหมด  26,389  ไร่  หรือประมาณ 77.79  ตารางกิโลเมตรระยะทางจากอำเภอระแงะถึงหมู่บ้านต่างๆในตำบล    มีดังนี้

 

 1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านตันหยงมัส  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส   
 2. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  2   บ้านร่อน ระยะทางประมาณ                900   เมตร
 3. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  3   บ้านไทย ระยะทางประมาณ                    2   กิโลเมตร
 4. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  4   บ้านแกแม ระยะทางประมาณ                  4   กิโลเมตร
 5. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  5   บ้านบือนังกือเปาะ ระยะทางประมาณ      6  กิโลเมตร
 6. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  6   บ้านบาโงอาแซ ระยะทางประมาณ         8  กิโลเมตร
 7. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  8   บ้านปูลาไซร์ ระยะทางประมาณ             5   กิโลเมตร
 8. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  9   บ้านแกแมเก้า ระยะทางประมาณ            5  กิโลเมตร
 9. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส    ถึงหมู่ที่  10   บ้านโต๊ะเปาะฆะ ระยะทางประมาณ      4   กิโลเมตร
 10. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส  ถึงหมู่ที่  11  บ้านบูเก๊ะบูแย ระยะทางประมาณ          3   กิโลเมตร
 11. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส  ถึงหมู่ที่  12  บ้านบูโล๊ะกาเด็ง ระยะทางประมาณ      4   กิโลเมตร
 12. ระยะทางจาก   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส  ถึงหมู่ที่  13  บ้านบ่อทอง ระยะทางประมาณ             2   กิโลเมตร

ภูมิประเทศ
              

        พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เป็นพื้นที่ราบสูง  โดยพื้นที่ภูเขาเป็นเทือกเขาซีโปอยู่ทางตะวันตกของตำบล  ทิศเหนือเป็นพรุบางส่วน  ตอนกลางเป็นที่ราบ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css