Get Adobe Flash player

ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

      

   

      

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายข้างแกแม หมู่ที่ ๙ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๔.๐๐ เมตรหนา o.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๘ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๓.๐๐ มตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอรค จ้างก่อสร้งโครงการถดินภายใน อบต, สถานที่ก่อสร้าง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย๓.๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดูซงถึงกำปงตานีแกแม ๔ หที่ ๔ ตำบลตันหยมัส อำกอระแะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ มตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ,๙๒๐.๐๐ ตารางมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบือนังกือเปาะ หมู่ที่ ตำบลตันหยงมัส อำกอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดปากคูกว้าง .๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร บ่อพักทุกๆ ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.๗๐ มตร พร้อมไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.๕๐ มตร โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่องการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเตือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเนอราาคา ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำแผนที่ภษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

     ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลตันหยงมัสเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาวัดร่อน-บ้านปลักใหญ่ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑.๔๐.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาลูกา ซอย ๓พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำสายบ้านบือนังกือเปาะ-กอแนะ หมู่ที่ ๕ สองข้างทาง ขนาดปากคูกว้าง o.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ มตร บ่อพักทุกๆ ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐..๐ เมตร พร้อมไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยถึงสามแยกป้อมยาม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๑.ด๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐.๐๐ ตรางมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กูแบลีเตาะห์ถึงปูลาไซร์และกูแบลีเตาะห์ถึงสือบือรัน หมู่ที่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ มตร ยาว ต๕๐.๐๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตรางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่โมทย์-โต๊ะเปาะฆะ หมู่ที่ 2,10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลื่ยมกูแบลีเตาะห์ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 1.80*1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 3.00 ช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสือบือรันถึงซอยนิเงาะ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 1,640.00ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะกือโดถึงประปา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงาน 1,600.00ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานบ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ที่ 11  โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานบ้านร่อน หมู่ที่ 2

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานบ้านโต๊ะเปาะฆะ

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อน หมู่ที่2 โดยวิธีคัดเลือก

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบาลูกา-บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 13

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านบือนังกือเปาะ หมู่ที่ 5

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือนัง หมู่ที่ 5

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายกอแนะ-ทำนบ (เฉลิม) ม.6 ตำบลตันหยงมัส 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินปรับระดับข้างโรงเรียนวัดร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนสายสนามฟุตบอลโต๊ะเปาะฆะ หมู่ที่ 10

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบือแนโต๊ะเปาะฆะ หมูที่ 10 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายกาปงบารู หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิ วาส

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน บ้านฮูลปาเร๊ะ ม.1 ต.ตันหยงมัส 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอบมาตรฐานบ้านฮูลูปาเร๊ะ หมู่ที่ 1

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาฮูลูปาเร๊ะ หมู่ที่ 1

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกา หมู่ที่ 13

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาฮูลูปาเร๊ะ หมู่ที่ 1  

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบลูกา หมู่ที่ 13

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน บ้านฮูลูปาเร๊ะ หมูที่ 1

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบ่อทอง หมู่ที่ 13

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาวัดร่อน- บ้านปลักใหญ่ หมู่ที่  2

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อดิน หมู่ที่ 4

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาวัดร่อน- บ้านปลักใหญ่หมู่ที่  2

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อดิน หมู่ที่ 4

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบ่อทอง หมู่ที่13

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กมัสยิดปูลาไซร์

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนสายสนามฟุตบอล หมู่ที่9 ต.ตันหยงมัส

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบรรทุก 6 ล้อ (รถขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๖๔ นราธิวาส

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผู้ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก ม.4 ต.ตันหยงมัส

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก ม.13

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการถมดินขยายถนนสองข้างทาง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายศาลาวัดร่อน-บ้านปลักใหญ่

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านไทย-ปูโล๊ะกาเด็ง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนกอแนะ

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยแกแมดารุสลาม

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายคลองพระยาระแงะ

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีด สายบ้านไทย-ไร่เขา

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน บ้านบาโงอาแซ ม.6

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านบือนังกือเปาะ-บ้านบาโงอาเเซ ช่วงที่3

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจัดจ้างโครงการจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีพิเศษ 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจัดจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีพิเศษ 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน หมู่ที่ 5

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านบือนังกือเปาะ-บาโงอาแซ ช่วงที่ 5

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการจัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลเเค็บ ขนาด 1 ตัน 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจัดจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีพิเศษ 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายสนามฟุตบอลบ้านปูลาไซร์ หมู่ที่ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการบุกเบิกถนนสาบยสุเหร่าบ้านแกมแมเก้า หมู่ที่ 9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โตรงการถนนหินคลุก สายบลูกา หมู่ที่ 13 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการถนนหินคลุก สายมัสยิด หมู่ที่ 13 ต.ตันหยงมัส อ.ระเเงะ  

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำป้องกันอุทกภัยภายในตำบลตันหยงมัส โดยวิธีพิเศษ

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ใบประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.12 บ้านบูโล๊ะกาเด็ง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.12 บ้านบูโล๊ะกาเด็ง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ใบประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.10 บ้านโต๊ะเปาะฆะ

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.10 บ้านโต๊ะเปาะฆะ

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ใบประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.9 บ้านแกแม

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.9 บ้านแกแม

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ใบประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.9 บ้านแกแม (กูแบนาลี)

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.9 บ้านแกแม (กูแบนาลี)

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ใบประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.8 บ้านปูลาไซร์

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.8 บ้านปูลาไซร์

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ใบประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.4 บ้านแกแม

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.4 บ้านแกแม

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ใบประมาณราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.2-3 บ้านร่อน,บ้านไทย

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างงานชลประทานปีงบประมาณ 2560 ม.2-3 บ้านร่อน,บ้านไทย

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำป้องกันอุทกภัยภายในตำบลตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านบือนังกือเปาะ-บาโงอาแซ ช่วงที่ 4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ข้ามทางรถไฟฮูลูปาเร๊ะ ต.ตันหยงมัส อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจัดจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีพิเศษ ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กข้ามทางถนนรถไฟบ้านฮูลูปาเร๊ะ ม.1

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจัดจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีพิเศษ ก่อสร้างถนนคนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านบือนังกือเปาะ-บาโงอาแซ ม.6

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศโครงการ คสล.สายบลูกา - หลังโรงเรียนกอแนะ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศโครงการ คสล.สายโรงเรียนตาดีกา - สระน้ำ ม.4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง ประกาศโครงการ คสล.สายกอแนะ - ทำนบ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอแนะ-ทำนบ ม.6 บ.บาโงอาแซ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

     ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนตาดีกา-สระน้ำ ม.4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบลูกา-หลังโรงเรียนกอแนะ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 คัน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2559 โดยวิธีพิเศษ

      โครการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      เงื่อนไขการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 1/2560 จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน

      โครงการจัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1ตัน เคลื่อน 4ล้อ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2559

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กถนนสายบ้านบือนังกือเปาะ-บ้านบาโงอาแซ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ

      โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล.สายบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 13 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559

      การจัดจ้างโครงการจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีพิเศษ

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านบือนังกือเปาะ-บ้านบาโงอาแซ ม.6

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีด เสริมเหล็ก สายบ้านบือนังกือเปาะ-บ้านบาโงอาแซ ม.6

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซ.เกาะสะท้อน ม.2

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านบือนังกือเปาะ-บ้านบาโงอาแซ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านบือนังกือเปาะ-บ้านบาโงอาแซ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซ.เกาะสะท้อน ม.2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน บ้านบาโงอาแซ ม.6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ซอยแกมแมดารุสลาม ม.9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2559

      สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

      สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

      สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

      สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

      สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

      โครงการก่อสร้าง คสล.ม.9

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3

      โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ม.9

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1

      โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.6

      โครงการถมดินขยายถนนสองข้างทาง ม.13

      โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.11

      โครงการ คสล.ม.6

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส เรื่อง การจัดจ้างโครงการจานวน 3 โครงการ โดยวิธีพิเศษเรื่อง การจัดจ้างโครงการจานวน 3 โครงการ โดยวิธีพิเศษ

      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 12 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนกอแนะ

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงาน สขร ประจำเดือนมิถุนายน 2558

      การจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านไทย - ปลักเข้ รายละเอียดแนบท้าย

      การจัดซื้ออินทผาลัม และน้ำอัดลม โครงการรอมฎอมสัมพันธ์ ประจำปี 2558 รายละเอียดแนบท้าย

      ประกาศ สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 รายงาน ขสร พฤษภาคม 2558

      ประกาศจัดซื้อโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประจำปี 2558รายละเอียดและเงื่อนไข

      ประกาศ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2558 รายละเอียด

      ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านแกแมเก้า รายละเอียดและเงื่อนไข

      โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

      ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 รายละเอียดและเงื่อนไข 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css