Get Adobe Flash player

การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

      - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารงานส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

      - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

      - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส

      - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส

      - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css