Get Adobe Flash player

ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับสมาชิก

 • ฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
  ฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเบินคุณธรรมและ ความโปร่งใส่ ITA 2022 (IIT)
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเบินคุณธรรมและ ความโปร่งใส่ ITA 2022 (IIT)
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเบินคุณธรรมและ ความโปร่งใส่ ITA2022 (EIT)
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเบินคุณธรรมและ ความโปร่งใส่ ITA2022 (EIT)
 • ร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ ประจำปี 2565
  ร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ ประจำปี 2565

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์
 

 

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล)
 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเสื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ผู้บริหาร

FaceBook

เนื้อหาล่าสุด

รับข่าวราชการ

แผนที่ อบต.ตันหยงมัส

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css